top of page
race-flag-10.gif

                                                       Provozní řád - Motokáry

 1. Před návštěvou Greyhound Parku si prosím prostudujte základní pravidla pro pohyb v areálu a bezpečnostní pokyny pro jízdu v elektro-motokárách.

 2. Každý návštěvník je povinen před vstupem do prostor provozu elektro motokár seznámit se s tímto provozním řádem, podepsat souhlas s jeho dodržováním a uhradit poplatek dle ceníku.

 3. Je přísně zakázáno vstupovat na pískovou dráhu. 

 4. Je zakázáno přecházet na asfaltovou dráhu v jiném, než určeném místě vyznačeném jako „přechod přes pískovou dráhu“.

 5. V celém areálu Greyhound Park Motol je zakázáno ohazovat odpadky, či je odkládat jinam než do odpadkového koše.

 6. Je zakázáno vnášet jakékoli předměty na dráhu, jako jsou tašky, batohy, kufry, nábytek, apod.

 7. Všem návštěvníkům je zakázáno vstupovat na vyznačenou trať, či do vyznačených zakázaných prostor

 8. Platí přísný zákaz jízdy pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

 9. Jízdy na trati se smí účastnit jezdec starší 16 let, mladší- pouze od 150 cm výšky, pouze v doprovodu svého zákonného zástupce a na jeho zodpovědnost.   

 10. Před vlastní jízdou je návštěvník povinen u obsluhy provozovatele se seznámit se způsobem obsluhy elektro-motokáry a podepsat  potvrzení o seznámení s její obsluhou.

 11. Každý z přítomných v prostorách provozu elektro-motokár je povinen počínat si tak, aby zabránil případným škodám na majetku či zdraví.

 12. Výjezd z racing paddocku je pouze na pokyn obsluhy.

 13. Jezdec elektro-motokáry je povinen chránit hlavu zapnutou ochrannou přilbou, dlouhé vlasy musí být svázány a zajištěny pod ochrannou přilbou. Šály, šátky, tašky, kabelky, ledvinky, přívěsky a vše volné okolo oděvu, je zakázáno jezdci používat během jízdy.   

 14. Z důvodu bezpečnosti jezdce při řízení a provozu stroje doporučujeme používat rukavice, pevnou obuv, dlouhé kalhoty, oděv s dlouhými rukávy, popř. chrániče.

 15. Je přísně zakázáno vzájemné narážení do elektro-motokár, mantinelů vytyčujících dráhu a šlapat na oba pedály současně! Při úmyslném narážení do bariér, nebo druhých motokár bude jezdec ihned naveden do racing paddocku a dostane na 1 kolo penalizaci. Při opakované kolizi bude jízda ihned ukončena a jezdec z dráhy bez nároku na jakoukoli náhradu vykázán.

 16. Jízda je povolena pouze na vyznačené trati a výhradně v jednom směru.

 17. Je zakázáno vozit druhou osobu na elektro-motokáře

 18. Je zakázán jakýkoli zásah do zařízení elektro motokáry a provádět na ní svévolné úpravy a seřizování.

 19. Návštěvník nesmí při jízdě vyhazovat žádné předměty z motokáry nebo jinak znečišťovat dráhu. Pokud jezdec nedodrží tyto zásady, přebírá tak veškerou odpovědnost a finanční náhradu za poškození zdraví spolujezdců, či mechaniků a za hmotný majetek, a další újmy, které tímto svým chováním způsobí.

 20. Návštěvník musí přizpůsobit styl a rychlost jízdy svým schopnostem tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolujezdců a majetek provozovatele. Pokud jezdec nedodrží tyto zásady, přebírá tak veškerou odpovědnost a finanční náhradu za poškození zdraví spolujezdců, či mechaniků a za hmotný majetek, a další újmy, které tímto svým chováním způsobí.

 21. Návštěvník v první části jízdy jede pomalu – seznamuje se s vozidlem a nepřeceňuje svojí síly a schopnosti.

 22. Při předjíždění jiného jezdce je předjíždějící povinen dbát zvýšené opatrnosti.

 23. Návštěvník dává pozor na zranění od nekrytých částí vozidel.

 24. Návštěvník je povinen řádně pečovat o zapůjčený stroj a jiné zapůjčené věci.

 25. Každý návštěvník se účastní jízdy na vlastní riziko a svou zodpovědnost.

 26. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé při provozu na trati i mimo ni.

 27. V případě poruchy stroje je jezdec povinen zvednout ruku a vyčkat příchodu obsluhy. Pokud se na trati nacházejí další jezdci, je jezdec povinen vyčkat na stroji.

 28. V případě poruchy je návštěvník povinen pokud to je možné zajet do racing paddocku, nebo odstavit motokáru mimo dráhu,  zvednutou rukou upozornit obsluhu na závadu, popřípadě se řídit pokyny obsluhy.

 29. Platí přísný zákaz vstupu do motokárové dráhy, jsou-li motokáry na dráze, případně připraveny k jízdě.

 30. Při jízdě motokár na asfaltovém okruhu nesmí probíhat zároveň závody chrtů na pískovém oválu.

 31. Za bezpečnost dětí v celém areálu GPM vždy odpovídají jejich zákonní zástupci.

race-flag-10.gif
bottom of page